Ogólne warunki handlowe

Updated 24.05.2017

Ogólne warunki umowy Software-as-a-Service (SaaS)

1. zakres i przedmiot umowy

Niniejsze ogólne warunki handlowe mają zastosowanie wyłącznie do wszystkich umów, które strona umowy zawarła z CompanyMood GmbH, dotyczących korzystania i obsługi operacyjnej standardowych programów komputerowych ("oprogramowanie"), które są produkowane przez CompanyMood GmbH, zwaną dalej CompanyMood GmbH, i dostarczane jako oprogramowanie-obsługa przez medium internetowe.


Treść umowy to:

 • 1

  udostępnienie pod adresem www.company-mood.do użytku przez Internet, 1

  1

  1

  1

  udostępnienie aplikacji jako klientaOprogramowanie ("Aplikacja") do korzystania z oprogramowania i 1

  1
  1

  1
   przechowywanie danych klientów na serwerach centrum komputerowego 1
  • 2

   2

   2

   2

   Indywidualnie opracowane programy nie są przedmiotem niniejszej umowy. 24LINGOHUBDATE 25LINGOHUBDATE 26LINGOHUBDATE Aplikacje oprogramowania są udostępniane klientowi za pośrednictwem Apple App Store i Google Play. Montaż aplikacji na urządzeniach końcowych powinien być przeprowadzony przez samego klienta. Proszę zwrócić uwagę na różnice pomiędzy aplikacją śledzącą a aplikacją terminalową: 2

   Aplikacja terminalowa (stacjonarna ocena nastroju na tablecie) jest dostępna tylko w połączeniu z płatnym pakietem biznesowym. 28 DŁUGI OKRES EKSPLOATACJI

2. zawarcie umowy oraz rodzaj i zakres usługi

Umowa jest zawierana poprzez podpisanie przez CompanyMood i klienta lub poprzez potwierdzenie przez CompanyMood oferty zawarcia umowy złożonej przez klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.companymood.com. 3LINGOHUBDAY Charakter i zakres usług wzajemnych są regulowane przez porozumienia umowne. Za uzgodnioną jakość uważa się zakres usług określony w umowie. Decydujące są: 4LINGOHUBDAY 5LINGOHUBDAY

 1. określony zakres wykonania oprogramowania wymienionego w umowie, który jest określony w odpowiedniej dokumentacji użytkownika (dostępnej na stronie https://www.company-mood.de/pricing),

  1

  1

  1

  przydatność do zakładanego w umowie użytkowania, 1
  1

  1

  1

   warunki określone w umowie, następujące warunki i zasady korzystania z CompanyMood 1
  1. 1

   1

   2

   Dalsze warunki, w szczególności ogólne warunki partnera umowy, nie mają zastosowania, nawet jeśli CompanyMood nie sprzeciwia się im wyraźnie. Obowiązują wyłącznie ogólne warunki handlowe CompanyMood. 21 LINGOHUBTAG

3. dalszy rozwój / zmiany w wykonaniu

CompanyMood zastrzega sobie prawo do dalszego rozwoju i zmian w wykonaniu (np. poprzez zastosowanie nowszych lub innych technologii, systemów, procedur lub standardów) w ramach postępu technicznego i optymalizacji wykonania po zawarciu umowy. W przypadku istotnych zmian w wynikach, CompanyMood poinformuje klienta w odpowiednim czasie. Jeżeli w wyniku zmian w wykonaniu umowy klient znajdzie się w niekorzystnej sytuacji, ma on prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy w dniu zmiany. Wypowiedzenie musi zostać dokonane przez klienta w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o zmianie świadczenia 3LINGOHUBDAY

4. działanie systemu

CompanyMood zapewnia (w razie potrzeby poprzez integrację podwykonawców), że dostarczone oprogramowanie jest eksploatowane w środowisku i formie odpowiedniej dla wymagań klienta, jak również na sprzęcie odpowiednim dla potrzeb klienta. Obejmuje to liczbę i rodzaj serwerów, regularne tworzenie kopii zapasowych, skalowalność, zasilanie, klimatyzację, zapory ogniowe, sprawdzanie wirusów, szerokopasmowe połączenie internetowe. Opóźnienia w dostarczaniu Oprogramowania App-Software są odpowiedzialnością App-Stores i nie mogą być przedmiotem roszczeń wobec CompanyMood. 3LINGOHUBDAY CompanyMood codziennie wykonuje kopie zapasowe zasobów danych. Za pomocą procedury odzyskiwania danych CompanyMood może przeprowadzić odzyskanie danych klienta od ostatniej kopii zapasowej na wyraźne życzenie klienta. 4LINGOHUBDAY

5. dostępność systemu

Dostępność sieci centrum danych na wyjściu routera w Internecie wynosi średnio 99% w skali roku. Za podłączenie do Internetu po stronie klienta odpowiedzialny jest klient. Nie jest to część zakresu usług SaaS. Czas przestoju jest obliczany w pełnych minutach i jest obliczany jako suma czasów usuwania awarii w ciągu roku. Wyłączone z tego są te okresy czasu, które CompanyMood oznacza jako tzw. okna konserwacyjne w celu optymalizacji i zwiększenia wydajności, jak również straty czasu podczas usuwania usterek z przyczyn niezależnych od CompanyMood oraz usterek spowodowanych siłą wyższą. 3LINGOHUB DAY

6. usterki dostępności systemu

Zakłócenia w dostępności systemu muszą być zgłaszane przez klienta natychmiast po uzyskaniu informacji. Przed zgłoszeniem usterki, klient musi sprawdzić swój zakres odpowiedzialności. W przypadku zgłoszeń usterek otrzymanych w ciągu godzin obsługi technicznej, usuwanie usterek rozpocznie się w ciągu dwóch godzin. W przypadku zgłoszeń usterek otrzymanych poza godzinami pracy wsparcia, usuwanie usterek rozpoczyna się następnego dnia roboczego. Opóźnienia w usuwaniu usterek, za które odpowiedzialny jest klient (np. z powodu niedostępności osoby kontaktowej po stronie klienta), nie są wliczane do czasu usuwania usterek. 7LINGOHUB DAY

7. wynagrodzenie

10LINGOHUB DAY Zobowiązanie płatnicze wynika z umowy Software-as-a-Service. O ile nie uregulowano tam inaczej, obowiązują następujące zasady: Za usługi SaaS pobierana jest miesięczna opłata uzgodniona w umowie. Opłata jest fakturowana co miesiąc z góry. DZIEŃ WINDY 11LINGO Płatności dokonywane są za pomocą karty kredytowej lub polecenia zapłaty. W przypadku przekroczenia terminu płatności, usługi mogą zostać ograniczone w przypadku niedotrzymania terminu płatności. DZIEŃ WINDY 12LINGO Klient nie jest uprawniony do kompensaty z CompanyMood z innymi roszczeniami jako głównymi obowiązkami wynikającymi z tego stosunku umownego, chyba że chodzi o roszczenia, które zostały prawnie ustalone lub roszczenia uznane przez CompanyMood na piśmie. 13 DŁUGIE ŻYCIE W przypadku awarii karty kredytowej lub polecenia zapłaty CompanyMood ma prawo do odstąpienia od umowy. 14LINGOHUBDAY 15LINGOHUB DAY 1

8. prawo użytkowania 1

18LINGOHUB DAY CompanyMood przyznaje klientowi na czas trwania umowy niewyłączne, niezbywalne i niepodlegające sublicencjonowaniu prawo do korzystania z oprogramowania i/lub aplikacji oraz związanej z nimi dokumentacji użytkownika, zgodnie z postanowieniami umowy. Dostarczenie oprogramowania odbywa się za pośrednictwem Internetu przy użyciu wspólnej przeglądarki używanej przez klienta lub jednej z dwóch aplikacji opracowanych przez CompanyMood (Terminal lub Tracker-App). Punktem transferu dla usług SaaS jest wyjście routera z centrum przetwarzania danych używanego przez CompanyMood do Internetu. 19LINGOHUBDAY Klient zobowiązuje się do korzystania z oprogramowania i/lub Aplikacji wyłącznie zgodnie z umową oraz do nieprzekazywania ich osobom trzecim ani do udostępniania ich osobom trzecim w żaden inny sposób. Klient nie jest uprawniony do "inżynierii wstecznej", dekompilacji, dezasemblacji, reprodukcji oprogramowania i/lub Aplikacji ani do wykorzystania jakiejkolwiek części oprogramowania i/lub Aplikacji do stworzenia osobnej aplikacji. ŻYWOTNOŚĆ 20LINGO Klient niniejszym uznaje CompanyMood jako wyłącznego licencjodawcę oprogramowania i/lub aplikacji oraz związanych z nimi praw autorskich. Prawa CompanyMood jako wyłącznego licencjodawcy odnoszą się również do rozszerzeń oprogramowania, które są dostarczane klientowi przez CompanyMood, o ile nie zostało to inaczej uregulowane na piśmie. 21LINGOHUBDAY Klient niniejszym uznaje markę i nazwę CompanyMoods w odniesieniu do oprogramowania i/lub aplikacji oraz związanej z nimi dokumentacji. Klient nie może usuwać, zmieniać lub w inny sposób modyfikować informacji o prawach autorskich lub innych podobnych informacji dotyczących własności w programach i związanej z nimi dokumentacji. 22 DŁUGIE ŻYCIE

9. prawa klienta do danych

2LINGOHUB DAY Dane zbierane, przetwarzane i generowane przez oprogramowanie są przechowywane na serwerach centrum przetwarzania danych CompanyMood. Klient pozostaje w każdym przypadku wyłącznym właścicielem danych i może pobrać pojedyncze lub wszystkie dane z centrum komputerowego CompanyMood za pomocą swojego dostępu do oprogramowania CompanyMood w dowolnym momencie, w szczególności po zakończeniu umowy, ale tylko przed jej zakończeniem, bez prawa zatrzymania danych przez CompanyMood. Udostępnienie danych po rozwiązaniu umowy nie jest możliwe, ponieważ CompanyMood, w celu wypełnienia swoich obowiązków w zakresie ochrony danych, natychmiast anonimizuje dane. Dane udostępniane są w formacie pdf/xls/csv. Klient nie ma prawa do otrzymania oprogramowania odpowiedniego do korzystania z danych. Odpowiedzialność za dopuszczalność gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, jak również za ochronę praw zainteresowanych osób (informowanie, wykorzystywanie, poprawianie, blokowanie, usuwanie) spoczywa na kliencie. 3LINGOHUBDAY Wraz z prawnym rozwiązaniem umowy, ale nie przed wypełnieniem obowiązków CompanyMood, klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich nośników danych z oprogramowaniem do CompanyMood oraz do usunięcia wszystkich kopii aplikacji na własnym sprzęcie do przetwarzania danych. 4LINGOHUBDAY

10th Data Protection and Data Security

2LINGOHUB DAY Strony umowy przestrzegają obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności obowiązujących w Niemczech, i zobowiązują swoich pracowników zatrudnionych w związku z umową i jej realizacją do zachowania tajemnicy danych zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, o ile nie są do tego generalnie zobowiązani. 3LINGOHUBDAY Jeśli klient gromadzi, przetwarza lub wykorzystuje dane osobowe, jest on odpowiedzialny za to, że ma do tego prawo zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami o ochronie danych, a w przypadku naruszenia prawa zwalnia FirmęMood od roszczeń osób trzecich.
FirmaMood będzie gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące klientów tylko w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. Klient wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie takich danych w tym zakresie. 5LINGOHUBDAY

11. tajemnica 1LINGOHUB DAY 2LINGOHUB DAY Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wiedzy zdobytej w zakresie przedmiotu umowy - w szczególności danych technicznych lub ekonomicznych oraz innej wiedzy - oraz do wykorzystywania jej wyłącznie dla celów związanych z przedmiotem umowy. 3LINGOHUBDAY Nie dotyczy to informacji, które są publicznie dostępne lub stają się publicznie dostępne bez nieuprawnionego działania lub zaniechania ze strony umawiających się stron lub które muszą zostać udostępnione na podstawie nakazu sądowego lub ustawy. W przypadku problemów z klientami może okazać się konieczne uzyskanie dostępu do rejestrów danych klientów. Dostępu można dokonać poprzez spotkanie internetowe z klientem lub poprzez analizę bazy danych. Dostęp ten jest ograniczony do okresu obowiązywania danego środka wsparcia. 4LINGOHUBDAY

12. marketing referencyjny

Po otrzymaniu zamówienia przez klienta, CompanyMood jest upoważniony do przekazania tego stosunku umownego na zewnątrz. Jednakże szczegóły umowy mają być traktowane jako poufne. 3LINGOHUB DAY Klient zgadza się, aby CompanyMood nazwał go dla własnych celów reklamowych (marketing referencyjny). Obejmuje to publikację logo i nazwy na stronie internetowej CompanyMood, a także w mediach drukowanych i internetowych oraz w prezentacjach. 4LINGOHUBDAY Klient może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na marketing rekomendacyjny poprzez e-mail na adres hello@company-mood.com. 5LINGOHUB DAY

13. gwarancja

Zgodnie z aktualnym stanem techniki nie jest możliwe wykluczenie błędów w oprogramowaniu we wszystkich warunkach aplikacji. Jednakże CompanyMood gwarantuje, że oprogramowanie i/lub aplikacje wymienione pod adresem www.company-mood.de mają zasadniczo zastosowanie. Okres przedawnienia wynosi jeden rok, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa, za szkody na życiu, ciele i zdrowiu. 9LINGOHUBDAY Błędy w oprogramowaniu i/lub aplikacjach oraz odpowiedniej dokumentacji zostaną usunięte bezpłatnie przez CompanyMood w odpowiednim czasie. Warunkiem wstępnym dla tego roszczenia o usunięcie wady jest jej powtarzalność. CompanyMood może, w celu wypełnienia zobowiązania gwarancyjnego, według własnego wyboru albo naprawić, albo dostarczyć zamiennik. W szczególności, CompanyMood może dostarczyć klientowi nową wersję oprogramowania i/lub aplikacji w celu wypełnienia zobowiązania gwarancyjnego. Jest to równoznaczne z usunięciem usterek, jeśli CompanyMood dostarczy rozwiązanie alternatywne do wadliwej funkcji, które pozwala klientowi na korzystanie z oprogramowania zgodnie z umową. 10LINGOHUBDAY Roszczenia gwarancyjne są wykluczone, jeśli oprogramowanie i/lub aplikacje nie są używane zgodnie z umową. Ponadto roszczenia gwarancyjne są wykluczone, jeżeli klient dokona zmian lub ulepszeń w oprogramowaniu i/lub aplikacjach wymienionych w umowie, chyba że klient udowodni, że błędy nie są przyczynowo związane ze zmianami lub ulepszeniami. 11LINGOHUBDAY Jeśli istotny błąd programu nie zostanie skorygowany przez CompanyMood zgodnie z podanymi warunkami, klient może zażądać obniżenia miesięcznej opłaty SaaS. CompanyMood ma takie samo prawo, jeśli wykonanie korekty błędu nie jest możliwe przy odpowiednim wysiłku. Jeśli w trakcie korygowania błędów okaże się, że problemy wynikają z błędów operacyjnych lub niewłaściwego użytkowania przez klienta, CompanyMood może zażądać odpowiedniego wynagrodzenia za poniesione wydatki. DZIEŃ WINDY 12LINGO FirmaMood nie gwarantuje spełnienia indywidualnych wymagań klienta przez oprogramowanie wymienione w umowie. Odnosi się to w szczególności do nieosiągnięcia pożądanego sukcesu gospodarczego. Tylko klient bezpośredni jest uprawniony do roszczeń gwarancyjnych wobec CompanyMood i nie może być cedowany. 13LINGOHUBDAY 1
14. ograniczenie odpowiedzialności 15LINGOHUB DAY 1

Partnerzy umowy ponoszą bez ograniczeń odpowiedzialność wobec siebie nawzajem w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa za wszystkie szkody spowodowane przez nich, jak również ich prawnych przedstawicieli lub pomocników. 17 LINGOHUBDAY W przypadku lekkiego zaniedbania partnerzy umowy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku utraty życia, ciała lub zdrowia. 18 DŁUGI DZIEŃ WYCIĄGANIA We wszystkich innych przypadkach CompanyMood ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy naruszyło ono istotne zobowiązanie umowne. Istotne zobowiązania umowne to te zobowiązania, które mają szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umownego, jak również wszystkie te zobowiązania, które w przypadku zawinionego naruszenia mogą prowadzić do zagrożenia realizacji celu umownego. W tych przypadkach odpowiedzialność jest ograniczona do odszkodowania za przewidywalne, zwykle występujące szkody. 19 DZIEŃ POŁUDNIOWY CompanyMood nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia połączeń telekomunikacyjnych, za zakłócenia na trasach internetowych w Internecie, w przypadku siły wyższej, w przypadku winy osób trzecich lub samego klienta. CompanyMood nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przekazania przez klienta haseł lub identyfikatorów użytkownika osobom nieupoważnionym. 20LINGOHUBDAY 2

15. siła wyższa 2

2
Żadna z umawiających się stron nie jest zobowiązana do wypełniania zobowiązań umownych w przypadku i na czas trwania siły wyższej. W tym sensie za siłę wyższą uważa się w szczególności następujące okoliczności: 2
2

26LINGOHUB DAY 22

- pożar/wybuch/wylew, za który partner umowy nie ponosi odpowiedzialności 2
3

3

3

- wojna, bunt, blokada, embargo 3
3
3

3

- spór pracowniczy trwający ponad 6 tygodni i niezawiniony przez partnera umowy 3

3

3
4

- problemy techniczne związane z Internetem, na które partner umowy nie może mieć wpływu; nie dotyczy to sytuacji, gdy i o ile CompanyMood oferuje również usługę telekomunikacyjną. 4

4

43LINGOHUB DAY

16. postanowienia końcowe

2LINGOHUB DAY Miejscem przedstawienia jest Saarbrücken. Miejscem jurysdykcji dla obu umawiających się stron jest Saarbrücken. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Umowa, jej uzupełnienia i zmiany, a także zmiany formy muszą być sporządzone w formie pisemnej. 3LINGOHUBDAY